หน้าหลัก

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่

ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 

โดย

นายวสันต์  ลาจันทึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคำวิทยาคม

โรงเรียนหนองคำวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ