เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องเรียนออนไลน์ ครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ภาคเรียน 1/64

วิชา ชั้น รหัสห้อง Meet
(สามารถคลิกเข้าได้)
วิชา ว30103 (ฟิสิกส์) ม.4/2 o5btwoj
  ม.4/3 ph57lyq
  ม.4/4 2jffkrs
  ม.4/5 4bnjosg
วิชา ว30105 (วิทยาการคำนวณ) ม.4/1 jug6bqs
  ม.4/2 t7zxt2n
  ม.4/3 rhi6loe
  ม.4/4 vu4gata
  ม.4/5 gorok2e

เรียนรู้ไปกับ Project 14 นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) https://proj14.ipst.ac.th/

เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาผสานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาได้ที่เมนูด้านบน ครับ

ข่าวน่ารู้อัพเดต….

สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของเว็บไซด์ std.in.th/stem

รวมภาพกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

โดย คุณครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน