ห้องเรียนรู้เทคโนโลยี….

เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาผสานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาได้ที่เมนูด้านบน ครับ

ข่าวน่ารู้อัพเดต….

สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของเว็บไซด์ std.in.th/stem

รวมภาพกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

โดย คุณครูภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน