ผลงานนักเรียน

หุ่นยนต์ 6 ขาไร้สาย

เรือ 4 ใบพายบังคับวิทยุ

หุ่นยนต์เดินตามบล็อคอัตโนมัติ

รางวัลที่ได้รับ

นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหน่วยงาน/องค์กรระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.25 ปีการศึกษา 2560

– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.25 ปีการศึกษา 2560

– นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2561

– นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2561

– นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2561

– นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2562

– นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2562

– นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.25 ปีการศึกษา 2562

– นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

– นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IRO 2019

– นักเรียนผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการสร้างสิ่งประดิษฐ์โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IRO 2019 โดยโรงเรียนผาขามวิทยายนเป็นตัวแทนคัดเลือกทีมชาติไทย


แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน