เรื่องทั้งหมดโดย patphum

ฟิสิกส์

เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาฟิสิกส์เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4
– บทที่ 1 บทนำ.pdf
– บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง.pdf
– บทที่ 3 แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่
– บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ.pdf
– บทที่ 5 งานและพลังงาน.pdf
– บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล.pdf
– บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน.pdf
– บทที่ 8 สภาพสมดุล.pdf
เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5

– บทที่ 9 ของไหล.pdf
– บทที่ 10 ความร้อน.pdf
– บทที่ 11 คลื่นกล.pdf 
– บทที่ 12 เสียง.pdf
– บทที่ 13 แสง.pdf
– บทที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ์.pdf
เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6
– บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต.pdf
– บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก1.pdf
– บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2.pdf
– บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
– บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม.pdf
– บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์.pdf

อ้างอิง https://sites.google.com/a/banbung.ac.th/physicsbanbung/sheet

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

https://www.scimath.org/ebook-technology/download/1487/8284/83

บทที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยี
บทที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
บทที่ 4 ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 5 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 วัสดุในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
บทที่ 8 กลไก
บทที่ 9 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

https://www.scimath.org/ebook-technology/download/1503/10090/83

หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี
บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 6 แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 8 การวางแผนการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การนำเสนอ

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 10 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
บทที่ 11 ชิ้นงานของฉัน

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
บทที่ 1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5


บทที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 5 การระบุปัญหา
บทที่ 6 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
บทที่ 7 การออกแบบแนวคิด
บทที่ 8 การทดสอบและประเมินผล

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การเขียนรายงาน
บทที่ 10 การนำเสนองาน

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 11 ทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 12 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา
บทที่ 2 การหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี (มฐ. ว4.1 ม.4/1)
บทที่ 8 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 10 ผลกระทบของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 เครื่องมือพื้นฐาน (มฐ. ว4.1 ม.4/5)
บทที่ 11 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 12 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 5 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (มฐ. ว4.1 ม.4/2,3,4)
บทที่ 13 การออกแบบเชิงวิศวกรรม

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.6

กระบวนการเทคโนโลยีคืออะไร

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตามเงื่อนไขและปัจจัยในการดำรงชีวิตของแต่ละคน ทำให้บางครั้งมนุษย์ต้องพบเจอกับปัญหาหรือความต้องการที่จะทำให้การดำรงชีวิตดีขึ้น เราเรียกว่า “สถานการณ์เทคโนโลยี”

การพิจารณาว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เทคโนโลยี จะพิจารณาจาก 3 ประเด็นคือ เป็นปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร

การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่พบในสถานการณ์เทคโนโลยี จะต้องใช้ทรัพยากร ความรู้และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีวิธีการหรือกระบวนการทำงานในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งเรียกกระบวนการนั้นว่า “กระบวนการเทคโนโลยี”

กระบวนการเทคโนโลยีมีกี่ขั้นตอน

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ กระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identify the problem)
  2. รวบรวมข้อมูล(Information gathering)
  3. เลือกวิธีการ (Selection)
  4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
  5. ทดสอบ (Testing)
  6. ปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)
  7. ประเมินผล (Assessment)

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ขั้นตอนแรกของกระบวนการเทคโนโลยี คือ การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการหรือสถานการณ์เทคโนโลยีอย่างละเอียด เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ศึกษาจากตำรา วารสาร บทความ สารานุกรม สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม โดยควรมีการรวบรวมข้อมูลรอบด้านให้ครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งจะทำให้เราสามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ

การเลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการมากที่สุด โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกจากวิธีการที่สรุปได้ในขั้นรวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาคือ ข้อดี ข้อเสีย ความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ความประหยัด และการนำไปใช้ได้จริงของแต่ละวิธี เช่น ทำให้ดีขึ้น สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ควรพิจารณาคัดเลือกวิธีการโดยใช้กรอบของปัญหาหรือความต้องการมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ

การออกแบบและปฏิบัติการเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีการ แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยละเอียด โดยใช้การร่างภาพ 2 มิติ การร่างภาพ 3 มิติ การร่างภาพฉาย แบบจำลอง หรือแบบจำลองความคิด และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน จากนั้นลงมือสร้างตามแนวทางที่ได้ถ่ายทอดความคิดและวางแผนการปฏิบัติงานไว้ ผลงานที่ได้อาจเป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการ

ขั้นที่ 5 ทดสอบ

การทดสอบเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการที่สร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้อง ตามแบบที่ได้ถ่ายทอดความคิดไว้หรือไม่ สามารถทำงานหรือใช้งานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร หากผลการทดสอบพบว่า ชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการไม่สอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ทำงานหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข จะต้องมีการบันทึกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิบัติงานในขั้นปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นทดสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการในส่วนใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้น จนกระทั่งชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการสอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ทำงานหรือใช้งานได้ ในขั้นตอนนี้อาจจำเป็นต้องกลับไปที่ขั้นตอนออกแบบและปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดความคิดใหม่หรืออาจกลับไปขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีการที่เหมาะสมอีกครั้งก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่เหมาะสมมากขึ้น

ขั้นที่ 7 ประเมินผล

การประเมินผล เป็นการนำชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้สร้างขึ้นไปดำเนินการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการ และประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าชิ้นงานหรือวิธีการนั้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากผลการประเมินพบว่า ชิ้นงานหรือวิธีการไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ ควรพิจารณาว่าจำเป็นต้องแก้ไขในขั้นตอนใด เพื่อนำไปปรับปรุงตามกระบวนการเทคโนโลยีอีกครั้ง เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บางกิจกรรมอาจไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอนก็ได้ บางกิจกรรมขั้นตอนอาจสลับกันไปบ้างก็ได้แต่เมื่อนำไปใช้แล้ว นักเรียนรู้จักที่จะทำงานเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับมาดู หรือแก้ไขได้ตามขั้นตอนที่ทำไปได้

การนำกระบวนการเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ในชีวิตประจำวันนั้น สามารถช่วยให้ผู้นำไปใช้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ง่ายขึ้น โดยหากผู้อ่านท่านใดนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่ เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี 

วิทยาการคำนวณ ม.6

สื่อการเรียนรู้

***************************************

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD

การเรียนรู้แบบออนไลน์ >>> คลิกเพื่ออ่าน

***************************************

บทที่ 1

การสื่อสาร (Communication)

การสร้าง Blog เบื้องต้น

ตัวอย่างบล๊อกเกอร์ เจาะใจบล็อกเกอร์ดัง เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ (แสน)

แนะนำอาชีพเสริม Beauty Blogger ของเด็กมหาลัย : HIPSTYLE [by Mahidol]

###################################################

แฟ้มสะสมงานโดนใจ

****************************

การทำ Portfolio ด้วย Photoshop เบื้องต้น

การทำ Portfolio ง่ายๆ ด้วย MS-Word

สร้าง Portfolio สวยๆ ง่ายๆด้วยโปรแกรม Power Point

เทคนิคการทำ PORTFOLIO 10 หน้า ใน 10 นาที

ถ้าไม่มีผลงานทำพอร์ตฟอลิโอยังไง portfolio ให้ปังๆ จนอาจารย์อยากรับเข้าเรียน

*****************************

Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง

>>> https://www.admissionpremium.com/content/4082

วิธีการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

>>> https://www.tutorferry.com/2017/04/portfolio-admission-2561.html

ตัวอย่างการสร้าง Portfolio

>>> http://portfolio.admissionpremium.com/portfolio/

ตัวอย่างประเภทผลงาน ในการรับ TCAS รอบ Portfolio

>>> https://www.dek-d.com/tcas/53739

***********************************************************

ลิงก์สำหรับโหลด ฟอนต์ ไทย >>> คลิกเพื่อเข้าดู

***********************************************************

5 เว็บไซต์ดาวน์โหลดรูปภาพฟรี ทำสื่อ แบบไม่ติดลิขสิทธิ์

1. https://www.wpclipart.com/

-ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

-ไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน

-ค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. http://clipart-library.com/

-ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

-ไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน

-ค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. https://th.pngtree.com/

-สามารถดาวน์โหลดฟรี ได้วันละ 2 ครั้ง

-ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน

-สามารถค้นหารูปภาพด้วยภาษาไทยได้

4. https://pixabay.com

-สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

-ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน

-สามารถค้นหารูปภาพเป็นภาษาไทยได้

5. https://www.freepik.com

-ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สมัครสมาชิกโหลดฟรี

-ไม่ลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน โหลดได้ 10 ครั้ง

-ใช้ได้ฟรีแต่ต้องลงเครดิตที่มา

-ค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

cr. www.kruachieve.com/

#############################################################################

บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI)

*** – กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล จากการระบาดของอหิวาตกโรคในกรุงลอนดอน

– เทคโนโลยีเสมือนมนุษย์ AI >>> https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/661-ai.html

เกม AI

– เกม Tic-Tac-Toe >>> https://playtictactoe.org/

– วาดรูปอัตโนมัติ >>> https://www.autodraw.com/

– สอนปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนรู้เกี่ยวกับการขับรถยนต์ >>>

Matchine Learning

การ Train แบบง่าย Teachable Machine V1

การ Train โดยใช้ Teachable Machine

การ Train โดยใช้ Teachable Matchine ให้ตรวจสอบ Image

Chatbot

– botnoi (LINE)

– Amn_Haha (Facebook messenger)

– ระบบตอบรับอัตโนมัติ

– Computer Science Field Guide: Artificial Intelligence (extended video)

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

– ระบบแปลภาษา >>> Google Translate

– การสั่งงานด้วยเสียง >>> ตัวอย่างการสั่งงานด้วยเสียง

– การนำทาง >>> GPS Navigator คืออะไรกันนะ?

– รถยนต์ขับโดยอัตโนมัติ >>> รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ >>> รถยนต์ Tesla

– Chat bot และระบบตอบรับอัตโนมัติ >>> Chatbot คืออะไร >>> ประวัติ Chatbot

– การสแกนใบหน้า

– ระบบปลดล๊อกโทรศัพท์

– ระบบจดจำใบหน้าของ Facebook >>> https://www.adpt.news/2017/12/21/facebook-facial-recognition-next-steps/

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)

– Cloud Computing คืออะไร >>> https://bit.ly/2AjBMx6

– Data Center >>> https://www.scimath.org/article-technology/item/8506-data-center

– Cloud ในชีวิตประจำวัน

– Google, G-suite

– Microsoft Office 365

– Dropbox

– อื่นๆ เช่น ……..

คำถาม – ตัวอย่างการใช้งานคลาวด์มีอะไรบ้าง, คลาวด์ มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

Internet of Things (IoT)

– พัฒนาการศึกษาด้วย IoT ( Education development with the Internet of Things) >>> https://bit.ly/3cVx4T9

– เทคโนโลยี Internet of Things >>> https://bit.ly/30F3G1g

– ตัวอย่างการใช้ Internet of Things >>> เปลอัจฉริยะ >>> ปลูกผักอัจฉริยะ

– IoT Examples >>> https://www.postscapes.com/internet-of-things-examples/

เทคโนโลยีเสมือนจริง

– AR และ VR

เทคโนโลยี AR, VR, MR

เทคโนโลยี AR

youtube for VR

– สื่อจาก OKMD – VR รู้แบบ 360 องศา (3 ตอน)

– สื่อจาก OKMD – AR รู้ด้วยความจริงเสมือน (3 ตอน)

ตัวอย่างการใช้งาน AR, VR

ตัวอย่าง AR ในการพยากรณ์อากาศ หรือ คลิก

ตัวอย่างการใช้งาน VR เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

– MR

– MR คืออะไร >>> https://www.blognone.com/node/96700

Mixed Reality เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ

BLOCKCHAIN

– Blockchain คือ https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900

Blockchain & Thailand 4.0 (กสทช.)

Quantum Computing

– Quantum Computing คืออะไร >>> https://www.beartai.com/article/tech-article/371839

– รู้จัก ‘ควอนตัมคอมพิวเตอร์’ >>> https://becommon.co/world/quantum-computer/

ควอนตัมคอมพิวเตอร์(Quantum Computer) คืออะไร?

คอมพิวเตอร์ควอนตัม: นวัตกรรมสุดล้ำที่จะพลิกโฉมธุรกิจและสังคมทศวรรษหน้า

************************

พลเมืองดิจิทัล

กลุ่มที่ 1 – ทัน Techตอนที่49 พลเมืองยุคดิจิทัล

กลุ่มที่ 2 – DigitalNative

กลุ่มที่ 3 – พลเมืองดิจิทัล

กลุ่มที่ 4 – เข้าสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยสไตล์พล่ากุ้ง

กลุ่มที่ 5 – 10วิธีใช้ Social Network อย่างปลอดภัย

กลุ่มที่ 6 – “Cyberbullying”ภัยคุกคามยุคสังคมออนไลน์

กลุ่มที่ 7 – ภัยคุกคามเด็ก – เยาวชนจากสื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มที่ 8 – DQ: ความฉลาดทางดิจิทัล

กลุ่มที่ 9 – ชัวร์ก่อนแชร์: ภูมิคุ้มกันโซเชียล

กลุ่มที่ 10 – ระวังภัยPhishing หลอกลวงบนโลกออนไลน์| ชัวร์ก่อนแชร์ ภัยไซเบอร์

กลุ่มที่ 11 – ทักษะเด็กไทยเพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัล

กลุ่มที่ 12 – Ransomware คือ

กลุ่มที่ 13 – ป้องกันเด็กติดเกม

กลุ่มที่ 14 – การพนันออนไลน์

กลุ่มที่ 15 – สุขภาพกับเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 16 – สาระง่ายๆจากพรบ.คอมพิวเตอร์60

กลุ่มที่ 17 – บทลงโทษการกระทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์2550– 2560

กลุ่มที่ 18 – Deepfake คือ

กลุ่มที่ 19 – โรคCVS และ CYS

กลุ่มที่ 20 – Copyright คือ

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

อาชีพในยุคดิจิทัล

– อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EEC

– อาชีพทางเทคโนโลยี

อาชีพในยุคดิจิทัล DLTV15

วิทยาการคำนวณ ม.5

การทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5)

“ข้อมูลที่จะนำไปประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ เพื่อการรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้สร้างข้อมูลต้องการสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกันนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะผู้สร้างต้องพยายามศึกษาว่าข้อมูลส่วนไหนสำคัญ ข้อมูลส่วนไหนมีรูปแบบที่น่าสนใจ ยิ่งเป็นข้อมูลตัวเลขปริมาณมากๆ ทำให้ต้องอาศัยเวลานานในการทำความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นถึงความรู้หรือประเด็นสำคัญที่อยู่ในข้อมูลนั้นๆ ได้”

REPORT THIS ADAdvertisements

REPORT THIS AD20/09/2020

Computing Science M.5

การวิเคราะห์ข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5)

“หลังจากทำการรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล”14/08/2020

Computing Science M.5

การเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5)

“ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน จึงมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือประมวลผลให้เกิดประโยชน์กับบุคคล หรือองค์กร แต่การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้น กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังประโยคที่ว่า garbage in garbage out”15/07/2020

Computing Science M.5

ข้อมูลมีคุณค่า (วิทยาการคำนวณ ม.5)

“ในยุคของข้อมูลและสารสนเทศ มีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จากผู้ใช้ที่มีอยู่ทั่วโลกจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล มีการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาการข้อมูล (data science) ซึ่งมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของข้อมูล”23/06/2020

วิทยาการคำนวณ ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม
บทที่ 2 การแยกส่วนประกอบและการหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 เงื่อนไขของปัญหาและการออกแบบขั้นตอน
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 3 โครงงานของเรา
บทที่ 8 การกำหนดปัญหา
บทที่ 9 การศึกษาและกำหนดขอบเขต
บทที่ 10 การวางแผนและออกแบบโครงงาน
บทที่ 11 การดำเนินงาน
บทที่ 12 การสรุปและเผยแพร่งาน