เรื่องทั้งหมดโดย patphum

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
บทที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยี
บทที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
บทที่ 4 ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 5 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 วัสดุในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
บทที่ 8 กลไก
บทที่ 9 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี
บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 6 แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 8 การวางแผนการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การนำเสนอ

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 10 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
บทที่ 11 ชิ้นงานของฉัน

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
บทที่ 1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5
บทที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า
บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 5 การระบุปัญหา
บทที่ 6 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
บทที่ 7 การออกแบบแนวคิด
บทที่ 8 การทดสอบและประเมินผล

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การเขียนรายงาน
บทที่ 10 การนำเสนองาน

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 11 ทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 12 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา
บทที่ 2 การหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี (มฐ. ว4.1 ม.4/1)
บทที่ 8 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 10 ผลกระทบของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 เครื่องมือพื้นฐาน (มฐ. ว4.1 ม.4/5)
บทที่ 11 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 12 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 5 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (มฐ. ว4.1 ม.4/2,3,4)
บทที่ 13 การออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิทยาการคำนวณ ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม
บทที่ 2 การแยกส่วนประกอบและการหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 เงื่อนไขของปัญหาและการออกแบบขั้นตอน
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 3 โครงงานของเรา
บทที่ 8 การกำหนดปัญหา
บทที่ 9 การศึกษาและกำหนดขอบเขต
บทที่ 10 การวางแผนและออกแบบโครงงาน
บทที่ 11 การดำเนินงาน
บทที่ 12 การสรุปและเผยแพร่งาน