แฟ้มสะสมผลงาน

ท่านสามารถเลือก MENU ต่างๆ ทางด้านบนเพื่อรับชมหัวข้อที่สนใจครับ
การรับชมภาพรวมให้ท่านเลื่อนลงด่านล่างหน้านี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ

ครู คศ.1

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รวมภาพกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

โดย นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ ผู้จัดตั้งชมรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการการอบรมสัมนา ผลงาน ที่ภาคภูมิใจ

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ IRO2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศระดับชาติ

เป็นครูผู้สอนนักเรียนรับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ม.4-6

สร้างเว็บไซด์โรงเรียนและประชาสัมพันธ์ข่าวของโรงเรียน

เป็นผู้สร้าง หรือ Webmaster website nakhamwit.ac.th ของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

ผลงานเขียนเว็บไซต์งานวิชาการอื่นๆ

http://std.in.th/stem/ (เว็ปไซด์เรียนรู้ STEM)
http://std.in.th/nkwdoc/ (เว็บไซต์เก็บเอกสารของโรงเรียน)
http://www.diyinno.com/ (เว็บไซต์ให้ความรู้ทั่วไป)
http://std.in.th/club/ (เว็บไซด์กิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน)

ครูแกนนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำครู ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีฐานการเรียนรู้ชื่อ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และภาพยนตร์สั้น ออกให้ความรู้หุ่นยนต์ต่อโรงเรียนประถมในศูนย์เครือข่าย

เกียรติบัตรการเข้าศึกษา code.org
ตามนโยบายของ สสวท.

ประสบการณ์ความสามารถและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แกนนำ ครูวิทยาการคำนวณ

เข้าร่วมอบรมแกนนำครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ

โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

อบรมโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษา เขต 25

ติวเตอร์ O-NET คณิตศาสตร์

ติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์

ได้รับหน้าที่ติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

การเลื่อนเงินเดือน

เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

ณ เขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษา เขต 25

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน

รับผิดชอบปฏิบัตหน้าที่เวรประจำวันทั้งกลางวันและกลางคืน

SIAO 2019

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย SIAO MODEL

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น

EDUdigital 2019

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ครูผู้สอนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์

ครูผู้สอนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญทอง

ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผ่านการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

กรรมการตัดสอนดนตรี

กรรมการตัดสินดนตรี โครงการ TO BE NUMBER ONE

ครูผู้สอน การแข่งขันแสดงตลก

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้สอน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง

เหรียญทอง ระดับชั้น ม.1-ม.3

ครูผู้สอน ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมหุ่นยนต์พื้นฐาน ม.4-ม.6

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป

ผ่านการอบรมกรรมการคุมสอบ O-NET ขั้นที่ 2

ครูผู้ผ่านการอบรมกรรมการคุมสอบ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รับรางวัลครู

รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข มอบโดยท่านนายอำเภอหนองนาคำ

World-Class Standard School

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนแกนนำอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล เข้าอบรมในที่ต่างๆ

อบรมการใช้ดิจิทัล

พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมของบริษัท Microsoft และ Google

โครงการลดเปลี่ยนโลก

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อบรม DLTV

ผ่านการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

อบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ

เข้าร่วมการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือของสหวิทยาเขต เวียงเรือคำ

ครูผู้สอนสร้าง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ครูผู้สอนสร้าง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2

ครูผู้สอนสร้าง Webpage

ครูผู้สอนสร้าง Webpageระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

ครูผู้จัดทำระบบ DMC สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ครูผู้จัดทำระบบข้อมูลของนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพิจารณางบประมาณรายหัวของโรงเรียน

ผ่านการอบรม หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา

การอบรม หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา จำนวน 17 ชั่วโมง

รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2561

รับราชการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

โครงการอบรมครูบรรจุใหม่

การทำข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน